งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 2564 (สุพรรณบุรี) https://drive.google.com/file/d/1-Q5s-_zjTS-FQFFnpqnaE_LOsxqsR-iv/view?usp=sharing

คลิกรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2565 

คลิกแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567