ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

(ทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและบุคลิกภาพตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ)

เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 A1A.jpg

A2A.jpg

A3A.jpg

A4A.jpg

A5A.jpg

A6A.jpg

A7A.jpg

A8A.jpg

A9A.jpg

A10A.jpg

A11A.jpg

A12A.jpg

A13A.jpg

A14A.jpg

A15A.jpg

A16A.jpg

A17A.jpg

A18A.jpg