ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียนและตรวจสุขภาพ

เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2566

 

https://drive.google.com/file/d/1cyr_hoWm0LiECxkzVMLVU68GWf5I8lp9/view?usp=sharing