คำขวัญ      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม  นำการกีฬา

  

อัตลักษณ์       กีฬาดี  มีคุณธรรม

คติพจน์          กยิรา   เจ   กยิรา   เถนํ  

                       "ทำอะไร   ทำจริง"

ปรัชญา           กีฬาและการศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ