รูปภาพ1.png

          เป็นผู้นำในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 

 รูปภาพ2.jpg

      1. พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

      2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

      3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม สนามฝึกซ้อมกีฬา และระบบสาธารณูปโภค

      4. บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล